TÜZÜK

Dernek Adı: İstasyon İlim ve Kültür Derneği
Dernek Kütük No : 34 – 202 / 157

Derneğin Kuruluş Amacı:

Risale-i Nur Külliyatı ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi’nin daha iyi anlaşılması ve tanıtılması için yapılacak her türlü ilmi ve kültürel faaliyette bulunmaktır.

Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı:

1-Risale-i Nur ve müellifi Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili her türlü çalışmayı, kitap, mektup, belge ve dokümanı tahkik eder, tanzim eder ve arşivler. Bunları belli düzenlemeler dahilinde kullanıma açar.
2-Risale-i Nur hakkında yapılacak her türlü çalışmaya yardımcı olmak için arşiv, kütüphane, eğitim ve araştırma merkezleri kurar.
3-Risale-i Nur ve müellifini tanıtmak için çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerini organize eder. Bu cümleden olarak, tiyatro, film, edebiyat ve şiir, ilim ve araştırma gibi sahalarda çalışmalar yapar. Radyo ve televizyon programı, Toplantı, konferans, seminer, panel ve sempozyumlar tertip eder.
4-Takip ettiği çeşitli neşriyatı, toplantı ve faaliyetleri değerlendirir ve gereken ikaz,tavsiye ve tenkitleri yapar.
5-Risale-i Nur ve müellifi ile ilgili çalışma yapan ve yapmakta olan kişi ve kuruluşlarla irtibata geçer, gerekli bilgi ve doküman akışını temin eder.
6-Risale-i Nur hakkında neşredilmiş ve edilmemiş bütün mahkeme kararlarını, bilirkişi raporlarını, müdafaa ve mütalaalarınsuretlerini temin eder, arşivler ve araştırmacıların istifadesine sunar.
7-Gerek kendi bünyesinde gerekse hariçten yapılan çalışmaları değerlendirir ve yayına hazır hale getirir.
8-Risale-i Nur ve müellifinin görüşleri çerçevesinde kamuoyunda ön plana çıkanmeselelerde mektup, lahika, makale, bülten ve mecmua neşreder.
9-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,sinema, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
10-Risale-i Nur’la ilgili çalışmaların yürütülmesi için gerektiğinde kadrolar oluşturarak muvakkat veya daimi personel istihdam eder.
11-Gerek eğitim, gerekse araştırma elemanı olarak istihdam edileceği personelin eğitimi için gerekli tedbirleri alır, düzenlemeler yapar. Yabancı dil, bilgisayar, daktilo, hızlı okuma ve sair kursları düzenler.
12-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiyemalzemelerini temin etmek,
13-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
14-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
15-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
16-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
17-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
18-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
19-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
20-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
21-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
22-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
23-Derneğin gerekli duyuru ve bilgilendirme için kullandığı internet sitesi https://istasyon.org.tr/ ’dir.
24-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak